ระบบสารสนเทศการบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 

ระบบสารสนเทศการบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

นักเรียนเข้าสู่ระบบ

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน  
 

ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ ดล.1/ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล)
รหัสผู้ใช้ = เลขประจำตัวประชาชน / รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว จำนวน 1 คน รายละเอียด !!!
 
สำหรับครูที่ปรึกษา
(กรณีครูต้องการกรอกข้อมูล ดล.1   ให้ใช้รหัสนักเรียนเข้าระบบ)
 

สำหรับเจ้าหน้าที่

 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : ห้องธุรการ 045-474423 , ห้องวิชาการ 045-474424 | อีเมลล์ webmaster@benchama.ac.th